GÜNAHTAN KURTULMA YOLLARI

 

Burada da göstereceğimiz yol Kur'an'ın gösterdiği yoldur. Blilndiği blog başlığımız KUR'AN'A DÖNÜŞ 'tür. Dini konudaki tüm açıklamalarımız ve dayanaklarımız Kur'an'dır.

Kur'an günah konusundaki tüm açıklamalarında , insanları olumlu davranışlara yöneltmeğe çalışırken, günahın olumsuz sonuçlarını göstermiştir. Bunun yanında da dünyada ve ahirette günahtan kurtulma yollarını açıklamıştır.

 

DÜNYADA KURTULMA YOLLARI

1 – TEVBE ( Tövbe ):

 

Günah öncesindeki kötü arzusundan pişman olan ve bu konuda üzüntü duyan kişi, günahın kendisinde bıraktığı keder yükü altında bir çıkış kapısına yönelmeyi candan isteyecektir. İşte Allah huzuruna dönmenin isteneceği bu davranış şekline tövbe denmektedir.

Günahtan sonra Allah ile yeniden uzlaşma da diyebileceğimiz bu hareket, günah işlediğine kanaat getirdikten ve bunun sonucunun ceza olduğuna inandıktan, bunun yanında da bağışlanma kapısı bulunduğuna kanaat getirdikten ve af yolu ile bağışlanacağını ümit ettikten sonra, iman ve teslimiyet nefesinin tazelenişi ve filizlenişi olarak tövbeye yönelebilir.

 

Tövbeye giden ilk adım pişmanlıktır. Ama her pişmanlık tövbe ile sonuçlanmayabilir. Pişmanlık tövbenin ön belirtisi ve hazırlayıcısıdır.

 

Tövbenin dini dayanağı

 

Bağışlama, affetme, tövbeleri kabul etme Allah’ın isim ve sıfatlarında önem ve öncelik arzeder. Bunlardan GAFÛR ismi, Allah için günahları örten bağışlayan anlamında Kur’an’da tam 91 defa kullanılmıştır.

Bunun yanında Allah;

*** 5 defa Gaffâr: Bağışlayıcı,

*** 1 defa Gâfiu’z-zenb: Günahları bağışlayıcı,

*** 1 defa Hayru’l-gâfirîn: Bağışlayanların en hayırlısı

*** 2 defa Zû mağfire: Bağışlama sahibi

*** 1 defa Vâsi’ul-mağfire : Bağışlaması geniş olan

şeklinde de anılmıştır.

 

Ayrıca Allah’ın Tövbeleri kabul edici olduğunu gösteren TEVVÂB vasfı Kur’an’da 11 yerde geçmektedir.

 

Demek ki; Allah;

* Tövbeleri kabul eder: ( 9/104, 42/25 ....)

* Bir geriye dönüş hareketi olarak buna cevap verir : ( 6/54 )

  • Günahından sonra tövbe edip davranışlarını düzelteni, tövbesinde başarılı kılar: ( 2/160, 5/39 )

  • Acıması her şeyi kuşatmıştır. ( 7/156 )

  • Günahları ne kadar büyük ve çok olursa olsun affeder. ( Şirk ve küfür hariç )

  • Hatta kulun tövbeye yönelmesini, böylece kendisinin de tövbede başarılı olmasını diler. ( 4/29, 27 )

  • Tövbe İslam toplumundaki düzenin bozulmasını önler ( 9/5,11 )

Allah’ın günahkar kullarını aydınlığa çıkaran bir başka özelliği AFUVV oluşu,

yani affediciliğidir.

** Bu özelliğin dört yerde Gafûr vasfıyla birlikte geçmesi Yüce Allah’ın çok affedici olduğunu gösterir.

** Bir yerde Afuvv-Kadîr şeklinde karşımıza çıkması ile, adaleti ile cezalandırmaya gücü yettiği halde lütuf olarak bağışladığını gösterir. ( 4/149 ) Bağışlama ancak kudretli olandan gelirse anlam kazanır.

Afuvv vasfı Kur’an’da toplam 35 defa kullanılmıştır.

Allah, Kur’an’da bu özellikleri ile günahkar kullarını kendisine yakınlaştırmaktadır.

 

Tövbenin kabul edilme şartları:

1 - O günahtan el ayak çekmek.

2 - Pişmanlık duymak

3 - Artık böyle kötü hareketleri yapmamaya kesin karar vermek

Ancak işlenen günah bir başkasının hakkı ile ilgiliyse bir 4. Şart daha gündeme gelir : O da

4 - Yenilen hakkın sahibine iade edilmesi dir.

 

Tövbenin zamanı:

 

Buna da kısaca ‘’ çok geçmeden ‘’ diyebilir.

‘’ Allah’ın kabul edeceğini buyurduğu tövbe, ancak o kimseler içindir ki, bir cahillikle bir kabahat yaparlar da sonra çok geçmeden tövbe ederler. ‘’

 

2 – GÜNAHLARIN ÖRTÜLMESİ -

 

İyiliklerin kötülükleri gidermesi. Yapılan iyilikler ve iyi hareketler günahlar gidermektedir.

‘’ Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl, Çünkü iyilikler kötülükleri giderir ( örter ) Bu idraki ( Anlama yeteneği ) olanlar için bir öğüttür. ‘’ Burada söz konusu olan günahlar küçük günahlar olarak yorumlanmaktadır. Çünkü Allah’ı inkar ve O’na ortak koşma gibi büyük günahları affetmeyeceğini başka ayetler ile belirtmektedir.

 

3 – ALLAH’A SIĞINMA – İsti’âze

 

Kur’an;

** Hesap gününe inanmayan her taşkın kimseden ( 40/27 )

** Günahkar kavmi tarafından taşlanmaktan ( 44/20 )

** Cehaletten ( 2/67 )

** Allah’a yakışık almayan her şeyi sormaktan ( 11/47 )

** Gayri meşru ilişkiden ( 19/18 )

** Kovulmuş şeytandan ve şeytanın emrindeki şer güçlerden ( 7/200, 16/98.... v.b. gibi 10 defa )

 

4 – MELEKLERİN DUASI

 

Allah’ın mümin yani inanan kulları ile O’nun ruhanî, saf, masum, hep itaat ve ibadetteki melek yaratıkları arasındaki manevi ilişki Kur’an’da belirtilmektedir. Bu ilişki tek taraflıdır. Sadece meleklerden insanlar için Allah’a doğru olmaktadır. ( 42/5, 40/7 )

İnançsızların inananlara karşı olumsuz tutumları, yaratılanların en üstün sınıfını oluşturan meleklerin müminlere sevgisine sebep olabilmekte ve onların duaları gündeme gelebilmektedir.

 

5 – VİCDANIN DENETİMİ

 

İnsanoğlu, vicdanın sıcaklığını veya sert bakışını, iyi ve olumlu yollara, bilhassa Allah’tan yana olan yollara düştüğü veya manevi dokuyu zedeleyici, kulun burnunu sürtücü, nefsinin kötü olarak yönlendirdiği yollara düştüğünde hisseder.

Bu denetimin varlığı, günah işlediği zaman sıkıntı duyması; faydalı ve iyi bir iş yaptığı zaman da

rahatlama ve sükunete ulaşma şeklinde kendini gösterir. ( 75/2 , 9/118 )

 

AHİRETTE GÜNAHTAN KURTULMA YOLLARI

 

Ahirette kurtulmanın iki yolu vardır.

 

ALLAH’IN AFFI

Bazı ayetlerde Allah günahları bağışlayacağından bahsederek, inanmış kulları için ahiret hayatına ışık tutar:

‘’ Göklerde ve yerde olan şeylerin hepsi Allah’ındır. Kullarından dilediğini bağışlar ve dliediğine azap eder. Allah Teâlâ pek bağışlayıcı ve merhamet edicidir. ‘’ ( 3/129 )

‘’ Doğrusu Allah, kendisine eş koşulmasını bağışlamaz. Şirkten başkasını dilediği kimse için bağışlar. Ve mağfiret buyurur. ( 4/48, 116 ) .... v.b.

 

ŞEFÂAT

İslam dininde ödül ve caza kişiseldir. Kişi ile Allah arasına kimse giremez. Kur’an’da İstisnai denebilecek kadar çok sınırlı olarak şefâat söz konusu edilebilmektedir. Şefâat konusundaki yazımda bu konu ele alınmıştı.

Şefâat şartları:

== Dilenildiğinde şefâatçi olunamaz. Bu hususta ilk hareket Allah’tan beklenir.. O izin verirse gerçekleşebilir..

== Şefâatçi öyle herkese şefâat isteğinde bulunamaz. Allah katında iyi kimseler için aracılık yapabilir. ( 20/109, 53/26 )

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !